مراسم افتتاحیه فیلم شیفت شب 

با حمایت ساعت دکسا سوییس